Derfor stiger varmeprisen i 2022

8. december 2021

Kære fjernvarmeforbrugere i Viborg

 

I Viborg Stifts Folkeblad kritiserer en forbruger lørdag 4. december Viborg Varme for den voldsomme stigning i varmeprisen i 2022.

Vi vil naturligvis starte med at beklage situationen, idet vi har stor forståelse og respekt for den enkelte forbrugers privatøkonomi. Samtidig vil vi hermed gerne supplere den information, som allerede er givet i avisen og her på Viborg Varmes hjemmeside.

 

Energimarkedet

Energipriserne er lige nu ramt af en orkanagtig storm, hvilket ikke kun gælder for naturgas, men også el, benzin og diesel. Kombinationen af en varm sommer, et vindfattigt 2021 og Putins forsøg på at få godkendt den nye gasledning North Stream 2 ned gennem Østersøen, ved at sænke leverancerne til vesten, har givet stærkt stigende priser på energimarkedet over alt i Europa.

Der er varmeværker, som baserer deres varme på biomasse og biogas og som har indgået aftaler med lokale skovbrug og landbrug om langsigtede leverancer. De er ikke på samme måde ramt. De værker, som er baseret på naturgas, og som ikke allerede har været ude med tilsvarende varslinger, vil forventeligt komme det, når de gennemgår regnskaberne.

 

Viborg Varme Produktions strategi for indkøb af naturgas

Det er korrekt, som der skrives, at Viborg by lidt endnu er næsten 100 % afhængig af naturgas.

 Viborg Varme Produktion har en strategi for afdækning af risikoen ved indkøb af naturgas. Strategien opstiller principper for at låse naturgasprisen, som altid kombineres med en konkret vurdering fra ledelsens side.

 Ledelsen følger markedet nøje på daglig basis og vurderer, hvornår det giver mening at låse priserne i fyringssæsonen, som løber fra oktober til og med april.

Det er vigtigt at forstå, at afdækning ikke i sig selv giver lavere priser over tid. Når prisen stiger, tjener vi på afdækningen. Når prisen falder, betaler vi mere end markedsprisen frem til den stabiliseres. Det ender derfor i sidste ende i nul over tid eller svarende til den langsigtede gennemsnitlige indkøbspris for naturgassen.

Naturgasprisen har i mange år ligget i lejet kr. 1,33-2,25 pr. kubikmeter naturgas. Prisen steg markant efter sommerferien til over kr. 3 pr. kubikmeter, hvilket var markant over tidligere oplevede priser. Vi valgte derfor i august ikke at låse prisen, idet vi ikke ville afskrive os muligheden for at komme med på de nedadgående priser. I stedet eksploderede prisen i løbet af få dage, hvilket aldrig er sket før. Prisen på naturgas lå på over kr. 12,00 pr. kubikmeter, da den var på sit højeste i oktober. Havde vi låst prisen i oktober, havde det været katastrofalt. Omvendt skulle vi i bagklogskabens klare lys have låst prisen i august.

Prisen er efter oktober faldet, men har stabiliseret sig på et højt niveau. Det er med baggrund i dette nye høje niveau, at vi har genberegnet budgettet og udmeldt takster for 2022. Vi følger som nævnt markedet nøje og overvejer hele tiden, hvordan vi skal agere i forhold til det.

  

Ny varmeproduktion reducerer afhængighed af én energiform

Kigger vi fremad, bliver vi heldigvis allerede sidst på året 2022 langt mindre afhængige af naturgas, når vi idriftsætter de to store luft/vand varmepumper, som kan levere cirka 40 % af varmebehovet i Viborg By.

El-priserne er også steget, men da trefjerdedele af varmen kommer fra udeluften, som er gratis, betyder prisstigningen på el mindre end på naturgas. Det handler i tekniske termer om, at virkningsgraden på store el-drevne varmepumper er langt højere end på kedlerne og gasturbinen på Kraftvarmeværket.

Med flere strenge at spille på kan vi i fremtiden navigere mere optimalt med henblik på at skabe de lavest mulige varmepriser. Derfor planlægger vi også for yderligere varmepumper og el-kedler til udnyttelse af strømmen, når der er overkapacitet, ligesom vi fortsat satser på grøn overskudsvarme fra store virksomheder som f.eks. Apple.

 

Opkrævning af de højere energipriser

Ovenstående ændrer desværre ikke på den skinbarlige sandhed i den voldsomme prisstigning for 2022, uagtet om vi låser indkøbspriserne på naturgas eller ej.

I forhold til hvornår pengene skal opkræves, er der nok aldrig et godt tidspunkt. Vi har valgt at opkræve pengene så tæt på det faktiske forbrug som muligt. Når vi investerer, fordeler vi investeringerne over 15 til 20 år gennem afskrivningerne, hvor værdien jo også skabes over en tilsvarende lang periode. Men når det er driftsomkostninger, så finder vi det mest rigtigt at udgiftsføre og dermed også opkræve pengene på den korte bane.

Vi håber, at den supplerende information forklarer situationen. Der er desværre ikke enkle svar på den nuværende markedssituation. Det er dybt beklageligt, at vi som samfund rammes af voldsomme prisstigninger, som dem vi oplever nu i kølvandet på Corona-epidemien. Som forbrugere skal I vide, at vi knokler for at drive så effektiv en varmeforsyning som overhovedet muligt på både kort og lang sigt til glæde og gavn for alle.

 

Med venlig hilsen 

Kristian Brøns Nielsen, formand Viborg Varme og Morten Abildgaard, direktør Viborg Varme