SOMMERNYHEDER FRA VIBORG VARME

23. juni 2021

 

Fusionen er på plads 1. juli 2021

 

Vi kan med glæde meddele, at den nye fælles fjernvarme¬organisering nu er ved at falde helt på plads.

Allerede tilbage i oktober 2020 besluttede Boligselskabet Sct. Jørgen at konvertere sin blokcentral på Klostervænget til Viborg Fjernvarme. Den 1. december 2020 blev Viborg Varme a.m.b.a. stiftet. Det skete ved, at Viborg Fjernvarme indskød sine samlede aktiviteter, mens Energi Viborg Kraftvarme overdrog sine driftsaftaler med Boligselskabet Viborg og Overlund Fjernvarme samt transmissionsnettet og varmeproduktionsanlægget i Hald Ege til det nye selskab.
Siden er der indgået aftale med Boligselskabet Viborg om konvertering af boligselskabets fem blokcentraler, ligesom Overlund Fjernvarmes generalforsamling i juni 2021 har besluttet at overdrage sine samlede aktiviteter til Viborg Varme a.m.b.a. per 1. juli 2021.
Det sidste skridt er, at Viborg Varme a.m.b.a. 1. juli 2021 køber aktierne i Energi Viborg Kraftvarme, hvilket parterne godkender i juni.


Med de mange sammenlægninger er den samlede organisering nu på plads, og kræfterne kan for alvor sættes ind på at finde både tekniske og organisatoriske synergier mellem de tidligere enheder.

Vi har generelt arbejdet tættere og tættere sammen de seneste år, og overgangen er gennemført på en smidig, åben og konstruktiv måde, så alle kan se sig i det nye fælles selskab. Alle ser frem til, at vi nu sammen kan skabe et åbent og transpa¬rent selskab med den klare målsætning at skabe en solid og konkurrencedygtig varmeforsyning i Viborg og opland, som bidrager med løsninger til den grønne omstilling de kommende år.

 

Varmepumpeprojekter på skinner:
kommer i drift i år 2022

 

Energi Viborg Kraftvarme har sammen med Viborg Varme arbejdet på to store varmepumpeprojekter til etablering i 2022. Begge projekter har været i udbud, og kontrakterne er ved at falde på plads.Det ene anlæg etableres ved kraftvarmeværket på den gamle REVAS grund.
Placeringen er optimal i forhold til det eksisterende transmissions¬net, og samtidig ligger arealet afskærmet, så naboerne ikke bliver ¬generet af støj eller kuldespredning. Anlægget er planlagt til at gå i drift i juni 2022.


Det andet anlæg skal placeres ved DLG på Randersvej ved den nye bydel Taphede. Anlægget er på samme vis placeret, så det ikke ¬generer naboerne. På arealet er der mulighed for at udvide. Og samtidig er placeringen et naturligt brohoved med henblik på at udnytte overskudsvarme fra Apple’s datacenter på sigt. Det er stadig både ønsket og forvent¬ningen, at Viborg kan få glæde af overskudsvarme fra Apple.

I mellemtiden arbejder den fælles varmeorganisation videre med flere projekter. Dels arbejder vi med at udnytte energien på de to nedlagte bynære vandværker; City Værket ved Nørresø og Vandværk Syd øst for Vejlevej. Dels arbejder vi på flere større elkedler, som kan udnytte strømmen, når den er billig, og som på sigt kan erstatte de nuværende spidslastkedler baseret på naturgas.
De nævnte projekter vil samtidig indgå som forsyningssikkerhed, når kraftvarmeværket med naturgas som brændsel naturligt skal udfases.

Foto: Nyt varmepumpeanlæg etableres ved kraftvarmeværket på den gamle REVAS grund.

 

Taphede er godt i gang


Den ene af de to varmepumper skal opføres på Randersvej ved Tap¬hede. Transmissionsledningen, der forbinder anlægget med Viborg By, er under etablering. Samtidig er der fuld gang i etableringen af etape ét nord for Randersvej. Viborg Varme har allerede drøftelser med flere af aktørerne, der skal bygge syd for Randersvej, og som ønsker fjernvarme. Det lover godt for en samlet fjernvarmeforsy¬ning i området, som forsynes med vedvarende energi fra en fælles stor luft/vand varmepumpe i området, så forbrugerne slipper for at etablere individuelle varmepumpeanlæg.

Foto: Byggemodningen i etape et ved Taphede afsluttes op mod sommerferien.

Nyt varmepumpeanlæg etableres ved kraftvarmeværket på den gamle REVAS grund.

 

Naturgaskonvertering i Viborg og opland

 

I forlængelse af at Folketinget i juni 2020 vedtog en national klimaaftale, er naturgaskonvertering kommet på dagsordenen. Fossile brændsler skal nemlig ifølge aftalen være ude af varmeforsyningen senest i år 2030. Naturgaskonverteringen understøttes i form af tilskud til enten individuelle varmepumper eller udvidelse af de lokale fjernvarmenet. Forbrugere som ligger i et område udlagt til kollektiv fjernvarme, kan ikke opnå tilskud til individuelle varmepumper. 

Viborg Varme vil gerne understøtte udviklingen der, hvor det giver mening at etablere et kollektivt fjernvarmenet. Viborg Varme har, med hjælp fra det rådgivende ingeniørfirma COWI, udarbej­det en detaljeret analyse over konverteringsmulighederne i ­Viborg og opland fordelt på i alt 25 områder, der er udlagt til naturgas. Fjernvarme kræver høj tilslutning, og bestyrelsen har derfor i marts besluttet, at Viborg Varme frem mod sommerferien skal markedsføre og afdække interessen for konvertering fra kollektiv naturgas til kollektiv fjernvarme. På baggrund af tilkendegivelserne vil bestyrelsen efter sommer­ferien beslutte, hvilke områder der arbejdes videre med.

Viborg Varme har etableret hjemmesiden slipgassen.dk, der er dedikeret til formålet. Her kan alle forbrugere i de nuværende 25 naturgasområder i Viborg og opland, inkl. Hald Ege, Birgittelyst, Bruunshåb og Tapdrup, udtrykke deres interesse for etableringen af et fælles fjernvarmenet i netop deres område.

Såfremt der kommer de fornødne positive tilkendegivelser, vil ­Viborg Varme udarbejde et projektforslag, som vi indsender til godkendelse hos Viborg Kommune. Når projekterne er godkendt, vil der blive udarbejdet en udrulningsplan, som vi forventer vil begynde i 2022 og pege frem mod 2030.

Viborg Varme vil efter sommerferien melde ud, hvilke områder der arbejdes videre med.

 

Viborg Varmes ordinære Generalforsamling

 

Grundet coronarestriktionerne valgte bestyrelsen at udsætte den ordinære Generalforsamling fra april til torsdag den 9. september 2021. Vi afholder Generalforsamlingen i Viborg Cold Arena, hvor dørene lukker kl. 19.00.
Det er den første Generalforsamling i det nye fælles fjernvarmeselskab Viborg Varme a.m.b.a., og det er første gang Generalforsamlingen skal afholdes under de nye vedtægter. Det er et vigtigt arrangement, da den permanente bestyrelse, som tiltræder 1. januar 2022, skal vælges her.

Du skal være andelshaver for at kunne deltage i Generalforsamlingen. Besøg vores hjemmeside, www.viborgvarme.dk, hvor du kan registrere dig som andelshaver. Vi udsender dagsordenen til General¬forsamlingen i august, hvorefter du kan tilmelde dig.
Hvis du er lejer, kan du kontakte din udlejer med henblik på, at udlejer kan delegere sin andelshaverstemme til dig.
Viborg Varme håber på en solid deltagelse fra andelshaverne.