Nyhed/Pressemeddelelse vedr. konvertering af individuelle gasfyr til fjernvarme

6. september 2021

Bestyrelsen for Viborg Varme a.m.b.a. har i august besluttet hvilke naturgasområder, Viborg Varme udarbejder projektforslag på. Projektforslagene indsendes i efteråret til Viborg Kommune med henblik på at opnå godkendelse til at konvertere områderne fra kollektiv naturgas til kollektiv fjernvarme fra 2022 og frem.

 

Fremtidens fjernvarmeforsyning

Den fremtidige fjernforsyning i Viborg skal være grøn og konkurrencedygtig. Der arbejdes intensivt på en række fronter for at få tingene til at gå op i en højere enhed.

Viborg Varme er langt med planerne for den grønne omstilling af fjernvarmeforsyningen. Planerne betyder et farvel til det naturgasfyrede kraftvarmeværk, som skal erstattes af el-drevne varmepumper, som udnytter varmen i udeluft, grundvand samt overskudsvarme.

 

Klimaaftalen af 22. juni 2020 og udfasning af naturgas til opvarmningsformål

De politiske partier på Christiansborg indgik sidste år en klimaaftale, der peger frem mod 2030.

I klimaaftalen fremgår det, at danskernes varme skal være grøn. Det betyder, at det sorte valg skal være dyrere og det grønne billigere. Olie- og gasfyr skal udfases og udskiftes med grønne alternativer.

I klimaaftalen fastlægges en række tilskudsordninger, så både individuelle løsninger og kollektiv fjernvarme fremmes.

Viborg Varme ønsker at bidrage til den grønne omstilling og har analyseret på mulighederne for at konvertere de nuværende kollektive naturgasområder til fremtidig fjernvarmeforsyning.

Som beregninger ser ud, kan der findes en balance, hvor det for naturgaskunderne kan betale sig at skifte til fjernvarme, samtidig med at Viborg Varme kan fastholde en sikker og fornuftig selskabsøkonomi til gavn for de eksisterende forbrugere.

 

Krav om høj tilslutning

De kollektive systemer kræver i sagens natur, at mange vil være med. Kun på den måde bliver de fælles systemer rentable til glæde for alle.

Viborg Varme har i foråret afdækket interessen for fjernvarme i de mange naturgasforsynede områder. Forbrugerne har som en del af processen kunnet tilkendegive deres interesse og det er der rigtig mange, der har gjort.

Direktør for Viborg Varme Morten Abildgaard fortæller: ” Vi har deltaget i en lang række borgermøder i stort set alle områderne op til sommerferien. Der har været en solid interesse og en stor spørgelyst. Vi er positivt overrasket over både interessen og tilbagemeldingerne. Der er mange hundrede, som har udtrykt en positiv interesse. Nok kun en 10-15 husstande, som har tilkendegivet, at de er decideret imod”.

 

Alternativet

De seneste år er individuelle varmepumper blevet et muligt alternativ. Varmepumperne virker og med lempelser i el-afgifterne er varmeprisen også fuldt med ned. Men der er også en hage. Energien kommer typisk fra udeluft og kondensatoren, der tapper energien, skal placeres lige uden for huset. Det er ikke noget, der forskønner. Samtidig viser flere og flere rapporter fra blandt andet fagbladet Ingeniøren, at anlæggene efter nogle år støjer mere og mere til gene for naboerne.

Fjernvarmen har en række fordele overfor de individuelle løsninger. Det er nemt, det fungerer altid og det fylder ikke ret meget i husstanden. Og måske allervigtigst så har fjernvarmen potentialet til at blive den grønneste og mest energieffektive opvarmningsform og hvor varmen samtidig hentes udenfor byen, hvor produktionen ikke generer nogen.

 

Hvilke områder står overfor konvertering

Der er afgrænset 25 områder med kollektiv naturgas i Viborg by og opland. Oplandet tæller Hald Ege, Birgittelyst, Bruunshåb og Tapdrup.

Viborg Varme konstaterer en stor interesse i en række områder i Viborg By samt Hald Ege. I de områder har tilkendegivelsen været tilstrækkelig stor i hele eller dele af områderne til, at bestyrelsen har igangsat udarbejdelse af detaljerede projektforslag. Hvis projektforslagene viser en positiv samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi indstilles projektforslagene til godkendelse i regi af Viborg Kommune sidst på året.

Der er også konstateret en stor interesse i Tapdrup og Bruunshåb, men ikke nok til at det kan betale sig at etablere en transmissionsledning fra Viborg By. Her arbejder Viborg Varme videre med at etablere lokale nærvarmeprojekter baseret på en central varmeenhed og hvor de enkelte husstande forsynes gennem fjernvarmeledninger. Økonomien i sådanne projekter afventer de nærmere analyser.

 

Næste skridt

De kommende måneder arbejder Viborg Varme med hjælp fra det rådgivende ingeniørfirma COWI på at konkretisere projekterne. Når Viborg Kommune herefter har behandlet projektforslagene, hvilket forventeligt sker først i det nye år, vil Viborg Varme igen kontakte forbrugerne i naturgasområderne med henblik på at indgå bindende tilslutningsaftaler. Når tilslutningsaftalerne er i hus, vil Viborg Varme i dialog med de enkelte områder planlægge, hvornår selve konverteringen skal ske.

Der er ikke tilslutningspligt, når et område udlægges for fjernvarme, men det er fordel, at så mange som muligt tilsluttes, når hovedledningsnettet etableres. For dem der skriver under på en tilslutningsaftale, vil Viborg Varme etablere en model, hvor Viborg Varme står for at skifte evt. dele, hvis fyret går i stykker inden fjernvarmenettet er etableret.

Formand for Viborg Varme Kristian Brøns Nielsen udtaler, ”Den grønne dagsorden står øverst på listen over bestyrelsen opgaver. Vi er fuldt committet på at omstille fjernvarmeforsyningen i Viborg til at være grøn og konkurrencedygtig og vi vil gerne være med til at løfte det fælles ansvar. Det kræver dog, at folk vil være med. Vi har nu godkendt, at der arbejdes videre med otte områder, som omfatter konvertering af cirka 1.000 husstande. Vi vil gerne arbejde videre med de øvrige områder. Så man er ikke afskåret fra at få fjernvarme blot fordi man ikke er med i første runde. Jeg vil derfor opfordre til, at man taler med sine naboer, hvis man fortsat har stor interesse i fjernvarme som den fremtidige varmeforsyning. Kommer man retur og siger, at nu er opbakning der, så kigger vi naturligvis på tingene”, afslutter Kristian Brøns Nielsen.

 

Kontakt

Med venlig hilsen

Kristian Brøns Nielsen, Formand, Viborg Varme a.m.b.a.        Direkte tlf.: 20 14 17 33 

Morten Abildgaard, Direktør, Viborg Varme a.m.b.a.            Direkte tlf.: 25 32 60 00